Danske plejehjem – mellem omsorg, behandling og digital dokumentation (DOCURA)

Projektet tager udgangspunkt i plejehjemmets dobbelte rolle som offentlig velfærdsinstitution og privat hjem for ældre beboere. Projektet undersøger sociale, eksistentielle og juridiske spændingsfelter mellem digital dokumentation, tid til omsorg og bevarelse af værdighed og privatliv.

Vi undersøger, hvordan plejehjemmet som sundhedsinstitution i den danske velfærdsstat befinder sig i et spændingsfelt mellem individuelle og kollektive hensyn og idealer. Vores fokus er rettet mod plejehjemmets digitale dokumentationspraksis og de sociale, eksistentielle og juridiske spændingsfelter, der opstår ved ’det data-drevne plejehjem’. Projektet bidrager med viden til aktuelle politiske diskussioner om forholdet mellem omsorg og bureaukratisering i ældreplejen. Vores ambitionen er at skabe bedre balance i dette forhold gennem etnografisk feltarbejde på danske plejehjem.

 

 

 

Danish nursing homes – between care, treatment and digital documentation (DOCURA)

The project investigates the dual role of Danish nursing homes as public welfare institutions and private homes of elderly citizens. The project explores social, existential and legal tensions between digital documentation, care and the prevalence of dignity and privacy.

 

 

 

 

 

 

Professor Nete Schwennesen, Institut for Mennesker og teknologi, Roskilde Universitet

Jeg forsker i brugen af digitale omsorgsteknologier og hvordan deres anvendelse er konfigureret af et større arrangement af humane og nonhumane aktører (Schwennesen 2021, Schwennesen 2019). Desuden er jeg optaget af ældreomsorg på plejehjem, som det forhandles i ’trojkaen’ mellem plejepersonale, beboere og pårørende (Felding & Schwennesen 2021, Felding og Schwennesen 2019). I DOCURA forener jeg disse to perspektiver i en etnografisk undersøgelse af, hvordan mobile dokumentationsteknologier skaber nye muligheder for at integrere omsorg og dokumentation og skabelsen af det ’data-drevne plejehjem’.

My research focus on the use of digital technologies in care arrangements and how they are configured by both human and non-human actors (Schwennesen 2021, Schwennesen 2019). I am furthermore interested in the negotiation of nursing home care in the ‘care-troika’ between care workers, residents and relatives (Felding & Schwennesen 2021, Felding & Schwennesen 2019). In DOCURA I merge these two perspectives in an ethnographic study of how mobile documentation technologies create new possibilities for integrating care and documentation and the future shaping of the ‘data-driven nursing home’.

Professor Mette Birkedal Bruun, Det Teologiske Fakultet & Centre for Privacy Studies

Jeg forsker i grænsen mellem det private og dets modsætninger: det offentlige, det fælles, det professionelle o.a. i fortid og nutid. Desuden er jeg optaget af begrebet om ”hjem” som sted, erfaring og følelse. I DOCURA forener jeg disse to perspektiver i en undersøgelse af, hvordan plejehjemmets rolle som privat hjem for individuelle beboere afgrænses fra plejehjemmets øvrige funktioner og opgaver. I undersøgelsen bruger jeg en zone-baseret forskningstilgang udviklet på Centre for Privacy Studies (Danmarks Grundforskningsfond).

Mere om Centre for Privacy Studies: www.teol.ku.dk/privacy
Mere om projektet STAY HOME: https://stayhomestudier.dk/

My research focuses on boundaries between the private and its opposites, be it the public, the common or the professional, in the past and in the present. Furthermore, I am interested in the notion of “home” as place, experience and emotion. In DOCURA I merge these two perspectives in an analysis of the ways in which the role of the nursing home as a private home for individual inhabitants is delineated from the other functions and tasks of the nursing home. In this examination, I deploy a zone-based research approach developed at the Danish National Research Foundation Centre for Privacy Studies

More on Centre for Privacy Studies: www.teol.ku.dk/privacy
More on the project STAY HOME: https://stayhomestudier.dk/

Lektor Katharina Ó Cathaoir, Det Juridiske Fakultet & Centre for Legal Studies in Welfare and Market

Jeg er forsker inden for sundhedsret og menneskerettigheder. Min forskning fokuserer på mennesker på kanten af velfærdsstaten, som risikerer at blive udeladt af datadrevet pleje og behandling. I DOCURA forsker jeg i plejehjemsbeboeres rettigheder og tjenesteyderes forpligtelser i henhold til sundhedsret, socialret og menneskerettigheder.

I am a legal researcher in the field of health and human rights law. My research focuses on those at the margins of the welfare state and at risk of being left out of data driven care and treatment. In DOCURA I explore the legal rights of care home residents and obligations of service providers under health law, social law and human rights.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med formålet at gentænke og skabe bedre balance i forholdet mellem det individuelle og kollektive igangsættes etnografisk feltarbejde på to plejehjem i Danmark. Under feltarbejdet undersøges, hvordan plejehjemmet danner rammerne for det sidste hjem i et stigende antal menneskers liv, hvor idealer for god omsorg, nærvær og tryghed er i højsæde. Samtidig undersøges grænser for det private og hjemmets ophør gennem fokus på udførslen og oplevelsen af digital dokumentationspraksis.

Feltarbejdet udføres af videnskabelig assistent, Mie Winther Christensen på to danske plejehjem og vil forløbe fra januar-marts 2022.


With the purpose of re-thinking and balancing the relation between the individual and the collective, we will carry out an ethnographic fieldwork in two Danish nursing homes. The fieldwork will examine how the nursing home constitute a final home of an increasing amount of citizens, where ideals of good care, closeness and safety are dominating. At the same time, we examine the limitations of privacy and the home through a focus on the experience of digital documentation practice.

The fieldwork will take place on two Danish nursing homes from January- March 2022.

 

 

 

 

 

 

Tidligere publikationer fra forskere

“Towards an Approach to Early Modern Privacy: The Retirement of the Great Condé”, Early Modern Privacy: Sources and Approaches ed. M. Green, L.C. Nørgaard, M.B. Bruun  (Leiden: Brill, 2021), pp. 12–60

“Et historisk blik på privathed”, Det Historiske Blik, ed. U. Kallenback, S. Kluge, R. Vangshardt (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2021), pp. 345-55

“The Centre for Privacy Studies Work Method”, https://teol.ku.dk/privacy/research/work-method/

“Clôture / Enclosure”, Living Together: Roland Barthes, the Individual and the Community, ed. K. Stene-Johansen, C. Refsum and J. Schimanski, Culture & Theory 79 (Bielefeld: Transcript, 2018), pp. 135–46

Felding SA & Schwennesen, N. When care is delegated: Care troikas in Danish dementia wards. Somathosphere, May 14th, 2021 

Felding, SA & Schwennesen N. Når omsorgen udliciteres: En analyse af den konfliktfyldte omsorgstrojka mellem mennesker med demens, pårørende og plejepersonale på et plejehjem i Danmark, Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund, temanummer om aldring, 2019

K. Ó Cathaoir, et al., Older Persons and the Right to Health in the Nordics during COVID-19 (2021) 28(5) European Journal of Health Law 417.

K. Ó Cathaoir and I.G. Rognlien, The Rights of Elders in Ireland during covid-19 (2021) 28(1) European Journal of Health Law 81 

Schwennesen, N. In between bricolage and repair: Fragile connections and digital entanglements in dementia care, in Alexander Peine, Louis Neven, Wendy Martin, Barbara Marshall (eds) Socio-Gerontechnology : Interdisciplinary critical studies of ageing and technology. Routledge, 2021

Schwennesen, N. Algorithmic Assemblages of care: Imaginaries, epistemologies and ‘repair work’ Sociology of health and illness, monograph series on Digital Health, 2019

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Bruun, Mette Birkedal Professor +4535323787 E-mail
Ó Cathaoir, Katharina Lektor +4535328133 E-mail
Nete
Schwennesen
Professor, RUC +4546743638 E-mail

Støttet af

Projektet har modtaget en et-årig finansiering fra centrets 'Seed money'-pulje 2021

Projekt: Hvordan skabes bedre vilkår for plejehjemskrævende ældre i den sidste del af livet?

Periode:  Oktober 2021-oktober 2022
Forlænget: Juni 2023

Kontakt

Nete Schwennesen. Foto: Marie Myrhøj Jensen Nete Schwennesen
Professor in Health & Society
Department of People and Technology 
Roskilde University