Vejledning

Hvorfor denne vejledning?

Når forskere og praksisaktører samarbejder, kan de løse komplekse problemer i praksis og understøtte nytænkning inden for forskningsmiljøer. Forskningssamarbejder har især potentiale for at skabe forandring, når forskere og praktikere er fælles om en indledende problemafgrænsning og løbende udveksler viden. Men det er ikke let at designe og udføre et godt samarbejdsprojekt. Forskere og praktikere kommer fra forskellige institutionelle kontekster med hver deres forforståelser og rammebetingelser. Denne vejledning er udviklet med afsæt i vores erkendelse af, at der mangler konkrete værktøjer, som forskere og praktikere kan støtte sig til, når de designer og udfører samarbejdsprojekter. Selvom der er erfaringer med tværsektorielt forskningssamarbejde inden for felter såsom uddannelse og sundhed, er det småt med dialog på tværs af fagområderne. Der mangler ligeledes erfaringsopsamlinger, som fokuserer på, hvor faldgruberne har ligget for samarbejdsprojekter af denne type, og hvad der har virket godt i andre.

Hvem er vejledningen til?

Vejledningen henvender sig primært til forskere fra human- og samfundsvidenskaberne og til praksisaktører fra offentlige organisationer, civilsamfundet eller private virksomheder. Den begynder fra det punkt, hvor parterne har etableret kontakt med hinanden og gerne vil i gang med et fælles tværsektorielt projekt. Herfra giver vejledningen råd til, hvad det er godt at være opmærksom på, når man designer og udfører samarbejdsprojekter. Vi giver ikke specifikt råd til fundraising, men vejledningen kan også være en hjælp til at skærpe en projektansøgning.


Hvilken type samarbejde understøtter vejledningen?

Vejledningen giver råd til, hvordan forskere og praktikere kan udføre et integreret samarbejdsprojekt med udgangspunkt i et praktisk problem. Den understøtter projekter, hvor praksisviden vægtes lige så højt som forskningsviden, og hvor projektet munder ud i både nye forskningsmæssige erkendelser og forandring i praksis. Vi kalder denne type af projekter for forandringsskabende forskningssamarbejder. Hvor ved vi det fra?


Vejledningen er baseret på tre videnskabelige undersøgelser fra projektet Copenhagen Change Academy i Dronning Marys Center på Københavns Universitet, som i 2022 fokuserede på gode samarbejdsprojekter mellem forskning og praksis. Det drejer sig om fire casestudier, et litteraturstudie og en ekspertinterviewundersøgelse. I løbet af vejledningen henviser vi til resultaterne af de enkelte undersøgelser, som er udgivet i følgende arbejdspapirer:

  • Casestudier: Vidensudveksling mellem uddannelsesteori og -praksis, Kommunalt forskningssamarbejde om pleje af etniske minoritetsældre, Forskningsbaseret samskabelse af læringsmiljøer på skoler og Humanistisk erhvervsforskning med en fertilitetsklinik.

  • Litteraturstudie: Litteraturstudie om samarbejdsprojekter mellem forskning og praksis.

  • Ekspertinterviewundersøgelse: Eksperternes erfaringer med gode samarbejdsprojekter mellem forskning og praksis. 

Hvordan skal vejledningen bruges?

Vejledningen er opbygget omkring seks centrale opmærksomhedspunkter, som vi råder parterne i et forandringsskabende forskningssamarbejde til at være særligt opmærksomme på. De seks opmærksomhedspunkter udspringer af vores analyse på tværs af de tre ovennævnte undersøgelser, hvor vi identificerede seks dimensioner i et samarbejdsprojekt mellem forskning og praksis: